PARTNERZY

Miło nam poinformować, że naszym partnerem został Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMCS

 

Naszym stałym, wieloletnim partnerem jest Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych

 

 

Naszym partnerem jest Stowarzyszenie "Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne" zrzeszające ponad 100 TV lokalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie ze Statutem, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność zbieżną z działalnością statutową Fundacji.

Fundacja realizując swoje cele może współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami wyższymi, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców oraz innymi partnerami społecznymi.
Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.