Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
sobota, 20 lipca 2024 07:33

Fundacja Bona Notitia

O nas

Bona Notitia to po łacinie "dobra wiadomość". 

Naszą misją jest wspieranie rozwoju lokalnych społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dwóch obszarów: mediów lokalnych oraz sektora małych i średnich przedsiębiorców.    

Fundacja Bona Notitia ustanowiona została w czerwcu 2020 roku, a wpis do KRS uzyskała w dniu 14 września 2020 roku. Wśród fundatorów znalazła się Grupa Tipmedia Spółka z o.o. od lat działająca w branży mediów lokalnych w Polsce i zagranicą. Jednym z powodów powołania Fundacji było chęć podzielenia się doświadczeniami zdobytymi w tej dziedzinie oraz realizacja projektów edukacyjnych i szkoleniowych, które przyczyniłyby się do wzmocnienia sektora lokalnych wydawców oraz nadawców. Chcemy to osiągać m.in. poprzez działania podnoszące wiedzę i kompetencje osób pracujących na ich rzecz. Bliska jest nam idea współpracy pomiędzy różnymi podmiotami: mediami, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami naukowymi. 

Jednym z fundamentów na których wspiera się działalność mediów jest z kolei ich finansowa niezależność i stabilność. Często trudno jest ją zachować, szczególnie w przypadku podmiotów działających na mniejszych rynkach, o bardzo lokalnym charakterze. Stąd ważny jest dla nas też drugi obszar, związany ze wspieraniem sektora MŚP. Lokalni przedsiębiorcy występujący w charakterze reklamodawców mogą być ważnym elementem sprzyjającym budowaniu niezależności gazet, portali, czy stacji radiowy i telewizyjnych. Ich także chcemy wspierać poprzez ofertę w zakresie profesjonalnych szkoleń i doradztwa.

Nie bylibyśmy w stanie tego robić, gdyby nie sieć naszych partnerów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Razem możemy więcej.   

 

CELE STATUTOWE

Celami statutowym Fundacji są:

 1. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze terytorialnym i tematycznym.
 2. Rozwój gospodarczy regionu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości,
 3. Wspomaganie rynku pracy, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
 4. Działalność edukacyjna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, audytowa i finansowa.
 5. Wspieranie partnerstw wielosektorowych.
 6. Promowanie inicjatyw w dziedzinie dziennikarstwa obywatelskiego,
 7. Podnoszenie standardów dziennikarskich.
 8. Rozwijanie i promowanie nowych rozwiązań w dziedzinie mediów.
 9. Współpraca z administracją publiczną i samorządami lokalnymi zgodnie z zasadą pomocniczości.
 10. Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa naturalnego.
 11. Promocja zdrowia.
 12. Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, promocja dziedzictwa kulturowego i narodowego.
 13. Rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny obszarów wiejskich.
 14. Promowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).
 15. Wspieranie realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
 16. Rozwój mediów lokalnych oraz polonijnych
PROJEKTY

Fundacja realizuje swoje cele, m.in. poprzez:

 1. realizowanie projektów ukierunkowanych na rozwój społeczno-gospodarczy, edukacyjny, oświatowy i kulturalny obszarów wiejskich,
 2. realizowanie i projektowanie działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR),
 3. ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego,
 4. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu komunikacji społecznej,
 5. wymiany międzynarodowe, wizyty studyjne,
 6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Obecnie realizowane projekty to:

 1. Cykl webinarów adresowanych do mediów lokalnych.
 2. Projekt partnerski wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Telewizji Lokalnych i Regionalnych w zakresie promocji pakietu "Dostępność plus"
 3. Projekt partnerski z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikowania Społecznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie umożliwienia odbycia praktyk studenckich w mediach lokalnych.
 4. Projekt partnerski ze Światowym Stowarzyszeniem Mediów Polonijnych polegający na zorganizowaniu III, IV i V Światowego Forum Mediów Polonijnych w latach 2020-2022.  
 5. Cykl warsztatów z zakresu business development na rynku brytyskim "Pathway to selling in the UK".