Cele Statutowe

 

Celami statutowym Fundacji są:

 1. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze terytorialnym i tematycznym.
 2. Rozwój gospodarczy regionu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości,
 3. Wspomaganie rynku pracy, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
 4. Działalność edukacyjna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, audytowa i finansowa.
 5. Wspieranie partnerstw wielosektorowych. 
 6. Promowanie inicjatyw w dziedzinie dziennikarstwa obywatelskiego, 
 7. Podnoszenie standardów dziennikarskich. 
 8. Rozwijanie i promowanie nowych rozwiązań w dziedzinie mediów.  
 9. Współpraca z administracją publiczną i samorządami lokalnymi zgodnie z zasadą pomocniczości.  
 10. Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa naturalnego.
 11. Promocja zdrowia. 
 12. Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, promocja dziedzictwa kulturowego i narodowego.
 13. Rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny obszarów wiejskich.
 14. Promowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).
 15. Wspieranie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. 
 16. Rozwój mediów lokalnych oraz polonijnych